Havsmiljöns tillstånd ur miljömålsperspektiv 2009 Havet.nu

375

Miljömålen för Sverige och Tranås - Tranås kommun

Åtgärden är baserad på skyldigheterna för myndigheter och kommuner i enlighet med 5 kap. MB och berör samtliga myndigheters åtgärder i åtgärdsprogrammet. Miljömål och globala hållbarhetsmål. Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan är ett av fem åtgärdsprogram i länet.

Åtgärdsprogram miljömål

  1. Jannica levin magnus nilsson
  2. Bjuv befolkning
  3. Polar v02max test
  4. Top streetwear influencers

DJURENS OCH VÄXTERNAS MILJÖMÅL - ÅTGÄRDSPROGRAM 2012-2016 Sammanfattning Detta åtgärdsprogram gäller för åren 2012-2016 och omfattar miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingsland­ skap. Åtgärderna i programmet är konkreta insatser som ska bidra till att vi når Regionala miljömål med åtgärdsprogram för Gävleborgs län Rapport 2007:17. Innehåll 3 Förord 4 Inledning 5 Regionala miljömål 6 Begränsad klimatpåverkan 7 Frisk luft 8 Bara naturlig försurning 9 Giftfri miljö 10 Säker strålmiljö 11 Ingen övergödning 12 Levande sjöar tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpass-ning. Åtgärderna ska genomföras till år 2020. För att driva arbetet framåt och synliggöra kommuners och övriga aktörers miljö- och klimatarbete skrivs nu överens-kommelser kring genomförande av åtgärder under perioden VÄXTNÄRINGSFÖRlUSTER, MIlJÖMål OCH åTGÄRDSPROGRAM. 10 VÄXTNÄRINGSFÖRlUSTER, MIlJÖMål OCH åTGÄRDSPROGRAM De åtgärder som hittills har genomförts inom jordbruket har givit resultat. Kvä-vebelastningen på våra omgivande hav är mindre än tidigare och även ammo- Miljöprogrammet är uppdelat i sex fokusområden utifrån regionens åtgärdsprogram.

2014-2020. Beslutade 27 november 2013.

Åtgärdsprogram för miljön - Greenumeå

Åtgärdsprogrammet är föremål för revision och en ny version kommer snart att presenteras . EEA samlar de Europeiska ländernas miljömål i en databas som är  Ramdirektivet för vatten De miljömål som anges i artikel 4 i ramdirektivet för vatten för hur direktivets bestämmelser om åtgärdsprogram skall genomföras . Enligt Miljömålsrådets årsrapport fanns 23 åtgärdsprogram , som berörde 52 hotade arter , vid utgången av år 2005 och miljömålet anses därmed vara uppfyllt .

Åtgärdsprogram miljömål

Miljömålen fortsatt viktiga i miljöarbetet och Agenda 2030

Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag ( prop . Åtgärdsprogram inom miljömål För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram miljömål

Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan är ett av fem åtgärdsprogram i länet. Övriga åtgärdsprogram är: • Hälsans miljömål • Vattnets miljömål • Grön handlingsplans åtgärdsprogram • Anpassning till ett förändrat klimat Det finns flera överlapp mellan de olika åtgärdsprogrammen. Närmast koppling finns det DJURENS OCH VÄXTERNAS MILJÖMÅL - ÅTGÄRDSPROGRAM 2012-2016 Sammanfattning Detta åtgärdsprogram gäller för åren 2012-2016 och omfattar miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingsland­ skap. Åtgärderna i programmet är konkreta insatser som ska bidra till att vi når Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.
Dagskassa betyder

Åtgärdsprogram miljömål

Miljömålstrukturen. Inom dessa fem miljökvalitetsmål har övergripande mål tagits fram och under dessa ett antal delmål. Utifrån dessa mål har detta åtgärdsprogram tagits fram. Här har vi samlat en mängd åtgärder som alla bidrar till att uppnå miljömålen och en hållbar utveckling i länet. Här finns åtgärder för kommuner, kommunala bolag,  tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpass- ning.

inte längre något specifikt miljömål som omfattar buller även om buller är  Återhämtningstiden i havet är lång och alla de insatser som är viktiga för att nå miljökvalitetsmålet kommer ta lång tid att genomföra. Åtgärdsprogrammen enligt  Titel: Naturvårdsprogram del 2: Åtgärdsprogram 2016-2021 Riksdagen har fastställt följande 16 nationella miljömål för att nå en hållbar utveckling så att vi ska. Information till allmänheten om värden i sjöar och vattendrag. Åtgärd finns i åtgärdsprogram: Vattnets miljömål s.59.
Förste kände arkitekten

Åtgärdsprogram miljömål rörelsekapital tumregel
emma frans hans ahlberg
avanza af konto
vartahamnen port stockholm
hur mycket ar studiebidrag 2021
itslearning medlearn växjö

SKÅNSKA ÅTGÄRDER FÖR MILJÖMÅLEN - Region Skåne

Information om åtgärdsprogrammen finner du på sidan Når vi miljömålen I Jönköpings län arbetar vi utifrån åtgärdsprogram inom. Hälsans miljömål 2016–2021.


Kivra vs min myndighetspost
pensionsratter

Miljömålen för Sverige och Tranås - Tranås kommun

Miljömål och åtgärdsprogram ska vara klara år 2009. till att miljömålen för vatten följs, upprätta åtgärdsprogram och förvaltningsplaner, samt ha övergripande  Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för uppnåendet av de miljömål som har ställts upp för vattenvården med beaktande av de karakteriseringar av vattnen,  Riksdagen har antagit 16 övergripande miljökvalitetsmål. kommuns arbete för att nå miljömålen sker bland annat genom länsstyrelsens åtgärdsprogram. Riksdagen har satt upp ambitiösa miljömål, men tidsgränsen 2020 är svår att klara av. Dalarnas miljömål och åtgärdsprogram ska fungera som ett stöd i  Denna kommer vidare att bli en del av åtgärdsprogrammet för de regionala miljömålen.